Delningsplan - ej upplösning och bildning av bolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en delningsplan – ej upplösning och bildning av bolag.

Delning innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder, helt eller delvis, övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot ersättning (delningsvederlag) till aktieägarna i det bolag som övertas/delas. Det aktiebolag som är föremål för delning kallas för överlåtande bolag. Det eller de aktiebolag som övertar det överlåtande bolagets tillgångar och skulder kallas för övertagande bolag.

Styrelserna för det överlåtande och det eller de övertagande bolagen ska upprätta en gemensam delningsplan. Delningsplanen ska bland annat beskriva hur delningen är tänkt att genomföras och vilka bolag som ska delta. Planen ska vara daterad och undertecknad av minst hälften av styrelseledamöterna i samtliga deltagande bolag.

Mallen som DokuMera har utarbetat hjälper dig att upprätta en sådan delningsplan som ska skickas in till Bolagsverket för godkännande och registrering. Den kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Delningsplan - ej upplösning och bildning av bolag 2024
  • 3711
  • 1,32
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider