Tobakspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en tobakspolicy för ditt företag.

Enligt tobakslagen har varje arbetstagare rätt till en rökfri arbetsmiljö och det är företagets uppgift att se till att detta efterlevs. Utöver lagens krav finns det även andra aspekter kring rökning och tobaksanvändning som företaget bör klargöra.

En tobakspolicy är ett allmänt hållet och ledsagande dokument som klargör företagets syn på tobaksanvändning i och i nära anslutning till företagets lokaler. Att ha en skriven policy gagnar de anställda eftersom de då vet vad som gäller i fråga om tobaksanvändning, främst rökning, eller i vart fall kan ta reda på det. Det gagnar även företagets chefer eftersom de genom policyn ges klara besked om vilket ansvar de har och därmed hjälper dem i deras arbete. På så vis främjas båda parters intressen.

Mallen innehåller bestämmelser på viktiga punkter såsom omfattning i arbetstid, hjälp till avvänjning, ansvar och uppföljning. Observera att denna mall endast innehåller riktlinjer och rutiner för företagets anställda. Den innehåller inte information om reglerna gällande utomståendes rökning på restauranger, utanför restauranger och andra platser dit allmänheten har tillträde.

Se även DokuMeras övriga arbetsmiljöpolicyer.

Specifikation

  • Tobakspolicy 2024
  • 4370
  • 1,29
  • 2
  • docx
450 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider