Styrelsens yttrande enl 20 kap 8 § ABL (Minskning) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § ABL (minskning).

Om förslaget innebär att aktiekapitalet ska minskas på grund av återbetalning till aktieägarna, ska det till förslaget fogas ett motiverat yttrande från styrelsen om huruvida den föreslagna återbetalningen är försvarlig med hänsyn till

- de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och, - bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Om bolaget är ett moderbolag, ska hänsyn tas även till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Denna mall från DokuMera låter dig upprätta detta yttrande som enkelt kan fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Styrelsens yttrande enl 20 kap 8 § ABL (Minskning) 2024
  • 3903
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider