Styrelsens yttrande enl 18 kap 4 § ABL (Utdelning) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL (utdelning).

Till styrelsens förslag om vinstutdelning ska fogas ett motiverat yttrande från styrelsen om huruvida den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som

- verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och - bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Om bolaget är ett moderbolag, ska hänsyn tas även till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Om tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen, ska det i yttrandet också anges hur stor del av det egna kapitalet som beror på att en sådan värdering har tillämpats.

Specifikation

  • Styrelsens yttrande enl 18 kap 4 § ABL (Utdelning) 2024
  • 3915
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider