Styrelsens redogörelse enligt 2 kap 30 § ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens redogörelse enligt 2 kap. 30 § ABL.

Om ett publikt aktiebolag inom två år från registreringen i aktiebolagsregistret träffar avtal med en stiftare eller en aktieägare, som innebär att bolaget förvärvar egendom mot en ersättning som motsvarar minst en tiondel av aktiekapitalet, ska styrelsen inom sex månader underställa bolagsstämman avtalet för godkännande (vissa undantag gäller för detta, t. ex om förvärvet ingår som en del i den löpande verksamheten).

I förslaget om godkännande ska styrelsens redogörelse ingå. Redogörelsen ska vara undertecknad av styrelsen och innehålla de omständigheter som kan vara av betydelse för en bedömning av värdet på egendomen och avtalet i övrigt.

Mallen som DokuMera har tagit fram är strukturerad och låter dig utförligt fylla i den erfordrade informationen för att både uppfylla de rättsliga kraven och erbjuda klarhet till aktieägarna. Till yttrandet ska även fogas köpeavtal, resultat för det senaste året och resultat sedan bolaget startades samt balans- och resultaträkning för de två senaste åren.

Specifikation

  • Styrelsens redogörelse enligt 2 kap 30 § ABL 2024
  • 3709
  • 1,30
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider