Styrelsens förslag - Företrädesemission (konvertibler) - Privat ej avstämningsbolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förslag från styrelsen till bolagsstämman om företrädesemission av konvertibler i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

En företrädesemission är riktad till en viss grupp, ofta befintliga aktieägare som har företrädesrätt genom antalet aktier de äger, bolagsordningen eller bestämmelser i emissionsbeslutet. Övriga aktieägare kan ta del av emissionen först efter att de med företrädesrätt helt eller delvis avstår från den.

Konvertibler är skuldebrev som kan konverteras till aktier till ett visst förutbestämt pris. Konvertibler behöver alltså inte konverteras till aktier utan kan också återbetalas till sitt nominella belopp. Det medför således större säkerhet för innehavaren av konvertibeln.

Mallen som DokuMera har utarbetat har formen av ett förslag från styrelsen att emittera konvertibler och kan enkelt anpassas till det aktuella företaget. Mallen är utförlig och låter dig snabbt upprätta förslaget som är strukturerat med hänsyn till samtliga regler som måste beaktas när denna typ av förslag läggs fram.

Specifikation

  • Styrelsens förslag - Företrädesemission (konvertibler) - Privat ej avstämningsbolag 2024
  • 3738
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider