Styrelsemöte - Protokoll gällande etablering av filial utomlands 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från ett styrelsemöte gällande etablering av filial utomlands.

En filial är en självständig underavdelning i förhållande till huvudkontoret i ett företag. Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget, i detta fall det svenska företaget.

Enligt 8 kap. 24 § ABL ska protokoll alltid föras vid styrelsemöten. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Om styrelsen har flera ledamöter, ska det justeras även av en ledamot som utses av styrelsen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.

Denna mall består av ett förskrivet styrelseprotokoll som är avsett att användas när styrelsen ska fatta beslut om etablering av ny filial utomlands. Mallen är skriven på både svenska och engelska för att underlätta för samtliga parter samt för att undvika eventuella missförstånd.

Specifikation

  • Styrelsemöte - Protokoll gällande etablering av filial utomlands 2024
  • 3947
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider