St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Apportemission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en redogörelse från styrelsen enligt 14 kap. 9 § ABL gällande apportemission.

Ett förslag från styrelsen till bolagsstämman om emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av aktier genom betalning med apportegendom ska kompletteras med en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av apportemissionen såsom

- värdet på apportegendom,

- emissionsvillkoren som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 (t. ex. om olika betalningsformer, särskilda rättigheter eller skyldigheter är förknippade med aktierna)

Redogörelsen ska ha det innehåll som anges i 2 kap. 7 och 9 §§ ABL (samma innehåll som stiftelseurkunden avseende värde av apportegendom).

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att få med all den information som krävs för att styrelsen på ett korrekt sätt ska kunna lägga fram förslaget för bolagsstämman.

Specifikation

  • St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Apportemission) 2024
  • 3850
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider