Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en säkerhetsöverlåtelse av byggnad m.m.

En gäldenär har möjlighet att överlåta en byggnad till borgenären på mark som denne äger. Detta kallas för säkerhetsöverlåtelse och motsvarar i vissa avseenden pant, i vissa avseenden inteckning i fastighet.

Enligt avtalet har gäldenären rätt att utan ersättning nyttja arrendestället, dvs. arrenderad mark och befintliga byggnader så länge som han eller hon i rätt tid fullgör sina skyldigheter gentemot borgenären samt övriga skyldigheter enligt avtalet. Vidare ska åtgärder som rör eller erfordras för arrendeställets förvaltning handhas och på egen hand bekostas av gäldenären för borgenärens räkning.

Att själva marken ägs av gäldenären, dvs huset står på ofri grund, påverkar dock borgenärens möjlighet att belåna byggnaden, vilket kan vara en nackdel även om syftet främst är att ha en säkerhet för gäldenärens skuld.

Specifikation

  • Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2024
  • 3574
  • 1,31
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider