Risk- och konsekvensanalys informationssäkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en övergripande sammanställning av de hot och risker som kan påverka företagets affärsverksamhet, om de inträffar.

Sådana oönskade händelser eller serie av händelser kan bero på misslyckade eller icke ändamålsenliga interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Dessa incidenter ingår i det operativa riskområdet.

Du arbetar dig förslagsvis igenom samtliga sju delriskområden inom det operativa riskområdet. För varje delriskområde identifierar du risker, det vill säga tillstånd eller händelser som kan hota och skada företagets affärsverksamhet. För varje identifierad risk bedömer du sedan sannolikheten att detta inträffar samt värderar hur allvarliga konsekvenser detta kan medföra i företagets affärsverksamhet. Du får då ett värde för den praktiska risken. Detta riskvärde kan sedan aggregeras genom att använda samma mall för samtliga affärsområden. Du får då ett aggregerat värde som visar företagets samlade riskbild inom det operativa riskområdet.

Specifikation

  • Risk- och konsekvensanalys informationssäkerhet 2024
  • 3218
  • 1,37
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider