Revisorsyttrande Hållbarhetsrapport 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som revisor att upprätta ett yttrande om ett företags hållbarhetsrapport.

Enligt årsredovisningslagen ska förvaltningsberättelsen för ett företag innehålla en hållbarhetsrapport om företaget uppfyller mer än ett av följande villkor: - medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250,

- företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor,

- företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Denna mall kan du som revisor använda när du behöver upprätta ett yttrande om hållbarhetsrapporten.

Specifikation

  • Revisorsyttrande Hållbarhetsrapport 2024
  • 4929
  • 1,17
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider