Revisorsyttrande enl 7 kap 35 § ABL (Gällande begärd upplysning) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande gällande aktieägares begärda upplysning om bolaget enligt 7 kap. 35 § ABL.

En aktieägare har rätt att begära upplysningar om bolaget från styrelsen. Om styrelsen anser att den begärda upplysningen inte kan lämnas till aktieägaren utan väsentlig skada för bolaget ska den aktieägare som har begärt upplysningen omedelbart underrättas om det. Styrelsen ska lämna upplysningen till bolagets revisor, om aktieägaren begär det inom två veckor från styrelsens underrättelse.

Inom två veckor efter det att revisorn mottog upplysningen ska han eller hon ge ett skriftligt yttrande till styrelsen. Av yttrandet ska det framgå om upplysningen enligt revisorns mening borde ha föranlett någon ändring i revisionsberättelsen eller på annat sätt ger anledning till erinran. Om så är fallet, ska ändringen eller erinran anges i yttrandet.

Denna mall från DokuMera låter dig enkelt upprätta ett sådant revisorsyttrande som avses ovan.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 7 kap 35 § ABL (Gällande begärd upplysning) 2024
  • 3707
  • 1,31
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider