Revisorsyttrande enl 23 kap 11 § ABL - kombination (Begränsat yttrande) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 23 kap. 11 § ABL angående fusion genom kombination.

För vart och ett av de överlåtande bolagen ska fusionsplanen granskas av en eller flera revisorer. För varje bolag ska revisorn eller revisorerna upprätta ett yttrande över granskningen. Av yttrandena ska det framgå huruvida fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt. Det ska också anges vilken eller vilka metoder som har använts vid värderingen av bolagen samt deras lämplighet och vilken vikt som har tillmätts dem vid den samlade bedömningen av värdet på vart och ett av bolagen. Särskilda svårigheter att uppskatta värdet av egendomen ska anmärkas.

I yttrandena ska det vid kombination särskilt anges om de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår till minst aktiekapitalet i detta. Denna mall från DokuMera hjälper dig upprätta ett sådant yttrande som beskrivs ovan vid fusion genom kombination.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 23 kap 11 § ABL - kombination (Begränsat yttrande) 2024
  • 3873
  • 1,32
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider