Revisorsyttrande enl 20 kap. 8 § (Minskning - Återbetalning) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Innebär förslaget till minskning att aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna, ska det till förslaget fogas ett motiverat yttrande från styrelsen om huruvida den föreslagna återbetalningen är försvarlig. Om tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt årsredovisningslagen ska det i yttrandet också anges hur stor del av det egna kapitalet som beror på att en sådan värdering har tillämpats.

Till förslaget ska också ett yttrande fogas, undertecknat av bolagets revisor, med uttalande om huruvida bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget. Denna mall hjälper dig att upprätta ett sådant yttrande, dvs. i situationer där minskning av aktiekapitalet ska ske för återbetalning till aktieägarna.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 20 kap. 8 § (Minskning - Återbetalning) 2024
  • 5023
  • 1,16
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider