Revisorsyttrande enl 15 kap 8 § ABL (Konvertibler) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 15 kap. 8 § ABL.

När ett förslag om emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier ska framläggas vid bolagsstämman och årsredovisningen inte ska behandlas vid stämman, ska förslaget bl.a. innehålla en redogörelse från styrelsen angående händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

En revisor ska även bifoga ett yttrande över styrelsens ovan beskrivna redogörelse. Mallen som DokuMera har utarbetat låter dig enkelt upprätta det revisorsyttrande som behövs.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 15 kap 8 § ABL (Konvertibler) 2024
  • 3742
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider