Revisorsyttrande enl 15 kap 24 § ABL (Apportemission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 15 kap. 24 § ABL (apportemission).

Om konvertibler, vid emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier, ska betalas med apportegendom, ska en revisor avge ett skriftligt yttrande över betalningen.

I fråga om yttrandets innehåll och revisorns kvalifikationer gäller 2 kap. 19 § om apportegendom och information angående värdering av apportegendomen.

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att beakta samtliga relevanta regler som gäller när ett revisorsyttrande enligt 15 kap. 24 § ABL ska upprättas.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 15 kap 24 § ABL (Apportemission) 2024
  • 3745
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider