Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apportemission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 15 kap. 10 § ABL (apportemission).

När ett förslag om emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier ska framläggas vid bolagsstämman och årsredovisningen inte ska behandlas vid denna stämma, ska förslaget bl.a. innehålla en redogörelse från styrelsen angående händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Den revisor som avses ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Gäller emissionen apportemission ska värderingen av denna redovisas enligt de regler som finns i 2 kap. 19 § 2 st, samt i övrigt följa vissa regler i 2 kap ABL.

Mallen som DokuMera har utarbetat hjälper dig att beakta samtliga regler gällande den apportemission som avses i 15 kap. 10 § ABL för att kunna upprätta revisorsyttrandet.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apportemission) 2024
  • 3743
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider