Revisorsyttrande enl 14 kap 8 § ABL (Teckningsoptioner) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 14 kap. 8 § ABL (teckningsoptioner).

Ett bolags aktiekapital kan ökas på ett antal olika sätt. En möjlighet som bolaget har är att besluta om emission av teckningsoptioner. En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna sig för nya aktier i bolaget mot betalning i pengar. Vid emission enligt 14 kap. ABL har en aktieägare företrädesrätt till teckningsoptioner. Om inte redovisningen ska behandlas vid bolagsstämman ska bland annat ett revisorsyttrande fogas till förslaget om emission.

Revisorsyttrande ska lämnas angående styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

DokuMeras mall underlättar för dig att upprätta ett sådant revisorsyttrande som avses i 14 kap. 8 § ABL angående teckningsoptioner.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 14 kap 8 § ABL (Teckningsoptioner) 2024
  • 3834
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider