Revisorsyttrande enl 14 kap 49 § ABL (Teckning av aktier) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 14 kap. 49 § ABL (teckning av aktier).

En aktieteckning som har skett med utnyttjande av optionsrätt får registreras endast om full och godtagbar betalning har erlagts för de nya aktierna. För att aktieteckningen i ett publikt bolag ska få registreras måste ett yttrande även visas upp. Yttrandet ska vara undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Av yttrandet ska framgå att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade aktier.

Mallen som DokuMera har upprättat avser ovan nämnda yttrande och uppfyller alla lagstadgade krav. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 14 kap 49 § ABL (Teckning av aktier) 2024
  • 3837
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider