Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Apportemission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 14 kap. 10 § ABL (apportemission).

Ett förslag om apportemission ska kompletteras med en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av

- värdet på apportegendom, - emissionsvillkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 ABL (emissionsvillkor).

Denna redogörelse ska granskas av en eller flera revisorer. Ett yttrande över granskningen, undertecknat av revisorn eller revisorerna, ska fogas till förslaget. Yttrandet ska, såvitt gäller värdet på apportegendom och emissionsvillkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5, ha det innehåll som framgår av bestämmelserna i 2 kap. 19 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket.

Mallen som DokuMera har upprättat uppfyller alla lagstadgade krav och kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Apportemission) 2024
  • 3835
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider