Protokoll från extra bolagsstämma - Ny revisor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll för en extra bolagsstämma gällande ny revisor.

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ och är ett sammanträde med aktieägarna. Under stämman behandlas beslut som val av styrelse, val av revisorer och ansvarsfrihet m.m. Extra bolagsstämma är bolagsstämma som hålls utöver ordinarie tillfälle bolagsstämma.

Enligt 7 kap. 48 § ABL ansvarar ordföranden för att protokoll förs vid bolagsstämman. I protokollet ska dag och ort för bolagsstämman antecknas samt vilka beslut som bolagsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det i protokollet antecknas vad som har yrkats och utfallet av omröstningen. Röstlängden ska tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

Denna mall består av ett förskrivet protokoll som är avsett att användas på en extra bolagsstämma där beslut om ny revisor ska fattas.

Specifikation

  • Protokoll från extra bolagsstämma - Ny revisor 2024
  • 3697
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider