Protokoll från extra bolagsstämma - Byte av bolagskategori privat till publikt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om byte om bolagskategori, från privat till publikt.

Ett beslut om byte från privat till publikt fattas av bolagsstämman genom att bolagsordningen ändras. Ett beslut om ändring av bolagsordningen är i detta fall giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Bolagets registrerade aktiekapital måste uppgå till 500 000 kr, och det egna kapitalet måste uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet.

Enligt 7 kap. 48 § ABL ansvarar ordföranden för att protokoll förs vid bolagsstämman. I protokollet ska dag och ort för bolagsstämman antecknas samt vilka beslut som bolagsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det i protokollet antecknas vad som har yrkats och utfallet av omröstningen. Röstlängden ska tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämmanhar utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

Denna mall består av ett förskrivet protokoll som är avsett att användas på en extra bolagsstämma där beslut om byte av bolagskategori, från privat till publikt, ska fattas.

Specifikation

  • Protokoll från extra bolagsstämma - Byte av bolagskategori privat till publikt 2024
  • 3693
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider