Egenkontroll - vårdhygienisk standard 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utföra en egenkontroll gällande vårdhygienisk standard.

Vård- och omsorgsgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang menas att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut. Detta dokument är ett ledningsverktyg som kan användas som hjälpmedel för att kontrollera och åtgärda eventuella brister i verksamheten för att säkerställa en god hygienisk standard. God hygienisk standard innebär att verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt. Det förutsätter att verksamheten har vårdhygienisk kompetens.

Denna mall hjälper dig att utföra dina skyldigheter i fråga om vårdhygienisk standard och systematiskt kvalitetsarbete. Mallen utgår från ett LSS-boende, vilket innebär att du kan behöva anpassa dokumentet i enlighet med den verksamhet och de förutsättningar som är aktuella i ditt fall.

Specifikation

  • Egenkontroll - vårdhygienisk standard 2024
  • 5417
  • 1,13
  • 13
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider