Pantavtal _Detaljerat_ - Fastighet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett detaljerat pantavtal angående fastighet.

Pant avseende fastighet, som ofta är en form av hypotekarisk pant, är avsedd att verka som säkerhet för en fordran som en borgenär har. Pantavtalet specificerar säkerheten (fastigheten) och fastställer bl. a. vilka skyldigheter pantsättaren har att vårda fastigheten, vilket belopp som panten i fastigheten uppgår till och bestämmelser för vad som gäller om fastighetens värde hastigt skulle minska.

Pantsättning ska registreras. Om panten ska tas i anspråk för försäljning ska detta ske genom exekutiv auktion genom Kronofogdemyndighetens försorg.

Vid denna typ av pant finns många regler och villkor att ta i beaktande. Detta på grund av att det finns många regler på området, men också för att avtalet i sig rör avsevärda intressen för både panthavare och pantsättare. Detta har DokuMera haft i åtanke vid utarbetandet av denna detaljerade mall.

Specifikation

  • Pantavtal _Detaljerat_ - Fastighet 2024
  • 4119
  • 1,33
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider