Påkallelseskrift - Lagen om skiljeförfarande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en påkallelseskrift enligt lagen om skiljeförfarande.

Ett skiljeförfarande är ett alternativt sätt att lösa en tvist på. En fördel med detta sätt är att en domstolsprocess ofta kan vara mer utdragen samt medföra negativ publicitet då förhandlingar inför domstol är offentliga. Vid skiljeförfarande är det inte staten som anordnar processen, utan parterna sätter själva samman sin egen förhandling med skiljemän.

Skiljeförfarandet inleds genom att käranden inger en påkallelseskrift, som motsvarar en stämningsansökan i tvistemål, till en skiljenämnd. Samtidigt som påkallelseskriften inges ska käranden betala en registreringsavgift. Påkallelseskriften ska innehålla

- en uttrycklig och villkorslös begäran om skiljedom, - uppgift om den fråga som omfattas av skiljeavtalet och som skiljemännen ska pröva, och - uppgift om partens val när parten ska utse skiljeman.

Specifikation

  • Påkallelseskrift - Lagen om skiljeförfarande 2024
  • 4187
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider