Meddelande om ändring av hyra enligt 12 kap 54 a § jordabalken 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som hyresvärd att upprätta ett meddelande om ändring av hyra enligt 12 kap. 54 a § jordabalken.

Vill hyresvärden eller hyresgästen att hyresvillkoren ska ändras, ska han eller hon skriftligen meddela detta till motparten.

12 kap. 54 a § jordabalken handlar om hur hyresgäst kan motsätta sig hyreshöjning. Bestridande av hyreshöjningen kan göras inom två månader efter det att meddelandet mottagits, annars gäller hyran. Oaktat detta går det även att ansöka till hyresnämnden om prövning av hyrans skälighet. Detta ska föregås av ett meddelande till hyresvärden minst en månad innan processen hos hyresnämnden inleds av hyresgästen.

Mallen avser ett meddelande lämnat av hyresvärden angående ändring av hyra.

Specifikation

  • Meddelande om ändring av hyra enligt 12 kap 54 a § jordabalken 2024
  • 3518
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider