Låneavtal - Rörlig ränta_ STIBOR 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett låneavtal med rörlig ränta, STIBOR, och med säkerhet.

Vid undertecknandet av ett låneavtal är det viktigt att noga studera avtalets lånevillkor. Se noggrant över t.ex. lånekostnader, återbetalningsplan och amorterings- och uppsägningsvillkor. Låneavtalet innebär även andra skyldigheter, t.ex. att underrätta långivaren om förändringar ekonomin. Dokumentet innehåller bl.a. klausuler gällande återbetalning, dröjsmålsränta, förtida uppsägning etc.

STIBOR, Stockholm Interbank Offered Rate, är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntesatser som banker är villiga att låna ut till varandra på utan säkerhet under olika löptider. I denna mall utgör den grunden för den rörliga räntesatsen och definieras som STIBOR plus ett visst antal procentenheter.

Lånet i avtalet är avsett att vara anknutet till en säkerhet vilken ska beskrivas i en bilaga till låneavtalet.

Specifikation

  • Låneavtal - Rörlig ränta_ STIBOR 2024
  • 4116
  • 1,33
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider