Konkursansökan efter utmätning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en konkursansökan efter utmätning.

Om någon inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period, ska personen försättas i konkurs.

Ansökan om konkurs görs skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären ska svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. För privatpersoner är detta den tingsrätt där gäldenären är folkbokförd. För juridiska personer gäller däremot den tingsrätt där styrelsen har sitt säte. Ansökningshandlingen ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud.

Har en borgenärs fordran fastställts av domstol eller av Kronofogdemyndigheten med stöd av lagen om betalningsföreläggande och handräckning, ska detta godtas som stöd för behörighet att begära gäldenären i konkurs, även om avgörandet inte har vunnit laga kraft. Detta gäller dock inte, om en domstol har förordnat att avgörandet inte får verkställas.

Mallen låter dig upprätta en konkursansökan enligt fallet ovan.

Specifikation

  • Konkursansökan efter utmätning 2024
  • 4171
  • 1,32
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider