Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till årsstämma för ett publikt aktiebolag vars aktier är registrerade hos Euroclear (tidigare VPC). Euroclear har hand om registreringen av aktierna för de aktiebolag som tillämpar förenklad aktiehantering.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och består av aktieägarna. Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Styrelsen kallar till bolagsstämma under vilken den ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Denna mall består av förskriven kallelse till. Kallelsen kan enkelt kompletteras med egen information för att sedan skickas ut till aktieägarna.

Specifikation

  • Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear_ 2024
  • 3687
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider