Hotbildsanalys 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att samla in information som berör företagets samlade riskbild, identifiera de olika hoten, identifiera de risker som dessa hot kan medföra för företagets affärsverksamhet samt sammanställa, bedöma, och väga de insamlade hoten för att kunna upprätta en hotbildsanalys.

Sammanställningen ger dig en översikt av de hot som kan påverka företagets affärsverksamhet inom olika riskområden, sannolikheten att de inträffar samt konsekvensen om händelsen verkligen inträffar. Din värdering av respektive riskområde och identifierad risk inom respektive riskområde resulterar i en riskbedömning. Denna riskbedömning utgör ett underlag till den årliga sammantällningen av en hotbild för ditt företag och verksamhetsområde.

Med hotbild menas summan av samtliga de hot som ett företag kan utsättas för. En hotbildsanalys utgår ifrån företagets verksamhet. Den fungerar som ett underlag inför företagets planering av det strategiska och övergripande informationssäkerhetsarbetet. Syftet med en hotbild är att utgöra en grund till informationssäkerheten. Den utgör också en grund till företagets affärsplanering då den visar identifierade hot och visar på inriktning av åtgärder som kan minimera, minska eller kraftigt reducera dessa hot. En hotbild syftar till att eliminera de risker som de identifiera hoten kan utgöra på företagets resurser och intjäningsmöjligheter.

Specifikation

  • Hotbildsanalys 2024
  • 3229
  • 1,37
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider