Fullföljd av ansökan om dödande av förkommet skuldebrev - Privatperson 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att fullfölja tidigare inlämnad ansökan om dödande av förkommet skuldebrev.

Har sökanden gjort sannolikt att handlingen har förstörts eller kommit bort, ska myndigheten utfärda ett föreläggande som snarast ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. I föreläggandet ska det finnas en uppmaning till den som kan inneha handlingen eller vet att den finns i behåll eller som i övrigt kan lämna upplysningar i ärendet, att anmäla detta till myndigheten senast en viss angiven dag. Denna dag ska bestämmas så att minst ett och högst två år kommer att ha förflutit från dagen för kungörandet.

När tiden för anmälan har gått ut och det inte finns någon omständighet som visar eller ger skälig anledning att anta att handlingen finns i behåll, ska handlingen dödas genom beslut av myndigheten.

Mallen som DokuMera har tagit fram låter dig enkelt upprätta en handling med vilken du meddelar Kronofogdemyndigheten att du vill fullfölja din ansökan om dödande av förkommet skuldebrev.

Specifikation

  • Fullföljd av ansökan om dödande av förkommet skuldebrev - Privatperson 2024
  • 3353
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider