Fullföljd av ansökan om dödande av förkommet pantbrev - Privatperson 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta en ansökan om fullföljd av ansökan om förkommet pantbrev.

Efter att innehavaren av pantbrevet gjort sannolikt att det har förstörts eller kommit bort, ska myndigheten utfärda ett föreläggande som snarast ska kungöras Post- och Inrikes Tidningar.

Föreläggandet ska innehålla en beskrivning av handlingen samt uppgift om att sökanden har gjort sannolikt att handlingen har förstörts eller kommit bort. I föreläggandet ska det finnas en uppmaning till den som kan inneha handlingen eller vet att den finns i behåll eller som i övrigt kan lämna upplysningar i ärendet, att anmäla detta till myndigheten senast en viss angiven dag. Denna dag ska bestämmas så att minst ett och högst två år kommer att ha förflutit från dagen för kungörandet. Sökanden ska underrättas om innehållet i föreläggandet.

Om tiden för anmälan enligt ovan har gått ut och det inte finns någon omständighet som visar eller ger skälig anledning att anta att handlingen finns i behåll, ska handlingen dödas genom beslut av myndigheten.

Mallen som DokuMera har tagit fram låter dig enkelt upprätta en handling med vilken du meddelar myndigheten att du vill fullfölja ansökan om dödande av förkommet pantbrev.

Specifikation

  • Fullföljd av ansökan om dödande av förkommet pantbrev - Privatperson 2024
  • 3325
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider