Depositionsavtal (Aktier) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett depositionsavtal angående aktier.

I detta depositionsavtal deponeras aktierna i aktiebolaget hos en depositarie som endast får lämna ut aktierna vid en gemensam skriftlig begäran från alla deponenter eller vid skriftlig begäran från en part då denna begäran styrks av lagakraftvunnen dom eller skiljedom. Anledningen till att aktier deponeras kan vara att parterna tvistar om äganderätten till aktierna eller att aktierna ska deponeras i enlighet med ett aktieägaravtal som har ingåtts.

Specifikation

  • Depositionsavtal (Aktier) 2024
  • 4214
  • 1,31
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider