Checklista - Säkerhetsskyddslagen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som är verksam inom säkerhetskänslig verksamhet att säkerställa att du efterlever gällande lagstiftning om säkerhetsskydd.

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Det kan till exempel handla om verksamheter inom totalförsvaret, rättsväsendet, energi- eller vattenförsörjningen, telekommunikationer eller transportsektorn. Detta är exempel på verksamheter som kan behöva hantera information som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Om känsliga uppgifter röjs, förstörs eller ändras kan det få negativa verkningar för Sveriges säkerhet. Det är mot denna bakgrund som dina skyldigheter enligt bland annat säkerhetsskyddslagen ska ses. Utöver denna lag behöver du också känna till de kompletterande skyldigheter som finns i säkerhetsskyddsförordningen och i Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar.

Denna checklista behandlar på ett mycket övergripande plan de skyldigheter du har. Det finns mer detaljerad information i Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar, vilka också behöver studeras för att till fullo förstå skyldigheterna. Detsamma gäller om du är verksam inom en myndighet, avser att överlåta en säkerhetsklassad verksamhet eller avser att delta i upphandlingar och affärsavtal.

Specifikation

  • Checklista - Säkerhetsskyddslagen 2024
  • 5138
  • 1,15
  • 8
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider