Checklista beslut minskning aktiekap avsättning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att formulera ett förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i ett aktiebolag, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

När ett bolag ska minska sitt aktiekapital måste detta registreras hos Bolagsverket. Beslutet om minskning av aktiekapitalet ska fattas av bolagsstämman, om inte något annat är stadgat i bolagsordningen. Ett beslut från bolagsstämman är bara giltigt om det biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsen måste motivera minskningen och visa att den är försvarlig med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning. Minskning av aktiekapitalet får ske

- för att täcka en förlust, förutsatt att det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten, - för att avsätta kapitalet i en fond som ska användas enligt ett beslut av bolagsstämman eller, - för återbetalning till aktieägarna.

För att en minskning av kapitalet överhuvudtaget ska gå att genomföra måste bolagets egna bundna kapital vara täckt även efter minskningen.

Detta dokument består av en checklista med punkter som måste beaktas när ett förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet ska upprättas. Checklistan är särskilt anpassad för att användas när syftet med minskningen av aktiekapitalet är att det avsatta kapitalet ska placeras i en fond i enlighet med ett beslut av bolagsstämman.

Specifikation

  • Checklista beslut minskning aktiekap avsättning 2024
  • 940
  • 1,29
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider