Borgen vid kvarstad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett borgensåtagande vid ett beslut om kvarstad.

Det är tingsrätten som beslutar om kvarstad. Kvarstad är ett exekutivt tvångsmedel som verkställs av Kronofogdemyndigheten efter ansökan av en borgenär. Följden av detta blir att gäldenären helt eller delvis förlorar rätten att förfoga över en viss bestämd del av sin egendom. En tvist till följd av att svaranden motsätter sig beslutet om kvarstad avgörs av tingsrätt.

Den som vill säkra en fordran genom kvarstad måste i regel ställa säkerhet motsvarande värdet av den egendom som kvarstadsbeslutet avser. Denna borgensförbindelse som DokuMera har upprättat låter en borgensman gå i borgen för den skada som svaranden kan lida med anledning av tingsrättens beslut om kvarstad. Borgensåtagandet uppgår till det värde som kvarstadsbeslutet avser.

Specifikation

  • Borgen vid kvarstad 2024
  • 4201
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider