Avtal om underhåll (Till barn till ogifta föräldrar) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om underhåll till barn till ogifta föräldrar.

När ett barn bor tillsammans med bara en förälder är den andra föräldern skyldig att betala underhållsbidrag till barnet. En förälders skyldighet att betala underhållsbidrag bestäms genom dom eller avtal. Om den bidragsskyldige föräldern har barnet hos sig under minst fem hela dygn i sträck eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad har denne rätt att göra vissa avdrag på bidraget. Om en bidragsskyldig inte betalar ut bidraget kan rätten ålägga denne att fullgöra sin underhållsskyldighet. Ett avtal om underhållsbidrag kan ingås redan innan barnets födelse.

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Denna mall består av ett färdigt avtal om underhåll av barn till ogifta föräldrar. Avtalet fastställer ett belopp som ska betalas varje månad till dess att barnet fyller 18 år.

Specifikation

  • Avtal om underhåll (Till barn till ogifta föräldrar) 2024
  • 3345
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider