Arbetspaket 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett arbetspaket.

Ett arbetspaket utgörs av en grupp relaterade uppgifter inom ett projekt. De anses som delprojekt inom ett större projekt. Arbetspaket är den minsta aktiviteten som ett projekt kan brytas ner till när du skapar din arbetsfördelningsstruktur.

Arbetsuppgifter grupperas vanligtvis i arbetspaket baserat på geografiskt område, teknikdisciplin, teknik eller den tid som krävs för att uppnå dem.

Ett arbetspaket (1) är tydligt urskiljbar från andra arbetspaket, (2) har schemalagda start- och slutdatum med interna milstolpar som är tillämpliga, (3) har en relativt kort tidsperiod (4) har en tilldelad budget.

Ett arbetspaket är en del av arbetsfördelningsstrukturen som tillåter projektledning att definiera de steg som är nödvändiga för att slutföra ett projekt. Ett arbetspaket kan ses som ett miniprojekt som tillsammans med andra arbetspaket utgör det färdiga projektet.

Ett arbetspaket innehåller väsentliga steg som är inblandade i att slutföra arbetspaketet tillsammans med en tidsfrist för vart och ett av stegen. Ett arbetspaket kan i sig anses vara en leverabel. Arbetspaket möjliggör simultant arbete på många olika komponenter i ett projekt samtidigt av flera arbetsgrupper.

Specifikation

  • Arbetspaket 2024
  • 5024
  • 1,16
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider