Anställningsbevis 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta ett anställningsbevis.

Vid anställningar är arbetsgivaren enligt 6 c § LAS skyldig att ge arbetstagaren skriftlig information om anställningsvillkoren. Detta ska ske senast en månad efter det att anställningen påbörjats. Vid anställningar som är kortare än tre veckor behöver arbetsgivaren inte lämna något anställningsbevis.

Ett anställningsbevis kan användas för att lämna den information till arbetstagaren som krävs enligt LAS och ska innehålla uppgifter om arbetsgivarens och arbetstagarens namn samt adress, när anställningen är tänkt att tillträdas, var arbetet ska utföras, yrkesbenämning/tjänstetitel samt en beskrivning av tjänsten. Vidare ska anges vilken anställningsform som avses (tillsvidare, vikariat, heltid, deltid osv.), längd på provanställning om sådan är aktuell, när anställningen är tänkt att upphöra (vid visstidsanställning) samt uppsägningstid. I anställningsbeviset ska även finnas uppgifter om ingångslön, löneförmåner, löneform samt när lönen utbetalas. Det ska också framgå vilka arbetstider som gäller, den anställdes rätt till betald semester samt tillämpligt kollektivavtal.

För ändringar av uppgifter i ett anställningsbevis som sker efter det att ett sådant har upprättats gäller också informationsplikten enligt LAS. Arbetsgivaren är då skyldig att lämna ny skriftlig information senast en månad efter det att ändringen skett.

Detta är ett skrivskyddat dokument. Om du vill ändra i rubriksättning eller göra andra förändringar i dokumentet kan du klicka på "Granska", "Skydda" samt "Begränsa redigering". Du kan sedan klicka på "Stoppa skydd". När du har gjort detta kommer dokumentet inte längre att vara skyddat, men du kan enkelt skydda det igen i samma flik.

Specifikation

  • Anställningsbevis 2024
  • 4375
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider