Ansökan ang lantmäteriförrättning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan angående lantmäteriförrättning.

En lantmäteriförrättning görs på uppdrag av dig som fastighetsägare. I lantmäteriförrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs enligt lagar och förordningar.

En ansökan om lantmäteriförrättning ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden eller dennes ombud med fullmakt. I ansökan beskrivs vilken form av hjälp som efterfrågas och vilka fastigheter som berörs.

I denna mall berör ansökan anläggningsförrättning och bildande av samfällighetsförening.

Specifikation

  • Ansökan ang lantmäteriförrättning 2024
  • 3475
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider