Ansökan ang begäran om medling av arrendator - Anläggningsarrende 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arrendator att upprätta en ansökan om begäran om medling beträffande anläggningsarrende.

För att ändra villkoren i ett avtal om anläggningsarrende måste arrendeavtalet sägas upp. Om någon uppgörelse inte kan träffas angående avtalets innehåll är det enligt 11 kap. 6 a § jordabalken möjligt att hänskjuta tvisten för medling hos arrendenämnden.

Denna mall låter dig som arrendator enkelt upprätta en ansökan enligt ovan. Mallen kan enkelt och snabbt fyllas i för att sedan skickas till arrendenämnden. Kopia på ansökan ska skickas till jordägaren.

Specifikation

  • Ansökan ang begäran om medling av arrendator - Anläggningsarrende 2024
  • 3471
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider