Äktenskapsförord före äktenskap - En parts egendom enskild 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett äktenskapsförord före äktenskap i syfte att endast den ena blivande makens egendom ska vara enskild.

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Det ska framgå vilken egendom som ska utgöra enskild egendom. Det är, om möjligt, lämpligt att upprätta äktenskapsförordet före äktenskapet så att inga oklarheter uppkommer då äktenskapet redan ingåtts.

I äktenskapsförordet i denna mall framgår att all egendom som den ena maken har förvärvat före eller förvärvar under äktenskapet, samt all avkastning av sådan egendom, ska vara dennes enskilda egendom. Detta innebär att den andre maken inte får någon giftorätt i denna egendom.

Äktenskapsförordet ska skickas till Skatteverket för registrering när det har upprättats. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.

Specifikation

  • Äktenskapsförord före äktenskap - En parts egendom enskild 2024
  • 3406
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider